حذف فیستول اندودونتیک و درمان ریشه مجدد با استفاده از لیزر

حذف فیستول اندودونتیک و درمان ریشه مجدد با استفاده از لیزر

در این مطلب از سایت مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی اصفهان نمونه حذف فیستول اندودونتیک و درمان ریشه مجدد با استفاده از لیزر را مطالعه و مشاهده می کنیم.

بیمار با دوبار سابقه ی تروما به دندان سانترال راست بالا در 5سال گذشته ودرمان ریشه قبلی و موبیلیتی گرید 2 و فیستول داخل دهانی در محاذات ریشه ی دندان سانترال کوادرانت 1 وخروج چرک بصورت مزمن ازان به مرکز تخصصی لیزر دندانپزشکی نجم مراجعه نمود. جهت کنترل عفونت داخل سیستم کانال واستخوان پری اپیکال ولثه ی فیستولیزه، درمان ریشه مجدد با استفاده از تابش فوتون های اینفرارد درنظر گرفته شد. درابتدا کانال باز گردید و گوتای قبلی و عفونت کانال حذف گردید. سپس تابش امواج اینفرارد به درون فیستول لثه وهمچنین تابش فوتون ها از مدخل اوریفیس به درون کانال جهت ضدعفونی واستریل کردن انجام گردید.

حذف فیستول اندودونتیک و درمان ریشه مجدد با استفاده از لیزر | لیزر دندانپزشکی اصفهان

داروی داخل کانال وکلسیم هیدروکساید تراپی به مدت سه جلسه انجام شد. نکته ی جالب توجه آن است که دقیقا پس از جلسه ی نخست درمان و تابش فوتون ها به درون فیستول، در معاینات جلسه ی دوم ،فیستول بسته شده بود وترشح چرک وعفونت از لثه و دهان دیده نمیشد. دربررسی آخرین جلسه، موبیلیتی برطرف شده بود. فیستولی مشاهده نمیشد وهیچگونه ترشح وعفونت درسیستم کانال یافت نشد. با پلاگ MTA وتکنیک وارم ورتیکال عصب کشی و نهایتا ترمیم دندان پایان یافت.

صفحه اینستاگرام دکتر حسین برجیان مرکز لیزر دندانپزشکی اصفهان

توجه :


نمونه های دیگر : 

فرنکتومی لبیال با لیزر جهت ارتودنسی (بستن دیاستم)

جراحی های پیش پروتزی (وستیبولوپلاستی جهت افزایش گیر و ثبات دنچر) با لیزر

درمان سندرم سوزش دهان و زبان با لیزر

سوالی دارید? چت در واتساپ